ข้อมูล eBook

ชื่อ: การควบคุมคุณภาพ (รหัสวิชา 3100-0150)

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: อุตสาหกรรม

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือ "การควบคุมคุณภาพ" เล่มนี้ ได้เขียนขึ้นเพื่อเป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอน วิชาการควบคุมคุณภาพ (รหัสวิชา 3100-0150) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ระบบการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม ข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพและราคา เบื้องต้นทางสถิติ เทคนิคในการควบคุมคุมภาพ แผนภูมิพาเรโต แผนภูมิควบคุมคุณภาพ การสุ่มตัวอย่าง การประกันคุณภาพ กลุ่มสร้างคุณภาพ ระบบคุณภาพ และการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ในท้ายบททุกบทจะมีสรุป คำศัพท์ แบบประเมิน เพื่อให้นักศึกษาได้ประโยชน์และความรู้มากขึ้น

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-11-26 00:41
2020-11-26 00:41